Bemiddeling / mediation

de oplossing in eigen hand

Als u verwikkeld bent in een zakelijk of privé conflict dat onoplosbaar lijkt, dan is een tijdrovend en kostbaar juridisch steekspel bepaald geen plezierig vooruitzicht.

Gelukkig bestaat er voor bepaalde conflicten een aantrekkelijker alternatief: bemiddeling / mediation. Dit werkt vaak sneller, is voordeliger en biedt u bovenal een duurzame oplossing van het conflict. Met bemiddeling / mediation houdt u het conflict in eigen hand door dit onder begeleiding van een mediator samen met de andere partij op te lossen.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wilt hebben, neem dan contact op met:

Harm van der Meer, BBC – Bureau voor Bemiddeling & Conflictmanagement

Telefoon : 010 – 51 185 31
Mobiel    : 06-51 25 53 95
E-mail    : info@meermediation.nl.

Ik neem graag de mogelijkheden met u door.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij of zij begeleidt het volledige mediationproces, waaronder de onderhandelingen tussen de partijen.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • de onafhankelijkheid van de mediator; hij of zij neemt geen standpunt in, maar begeleidt partijen in het vinden van een oplossing;
 • de vertrouwelijkheid van de gesprekken en de informatie. De deelnemers, zowel de partijen als de mediator, verplichten zich tot geheimhouding. Dit draagt bij aan een klimaat waarin iedereen vrijuit kan spreken;
 • de partijen zoeken zelf naar een voor allen aanvaardbare oplossing;
 • de deelname geschiedt op vrijwillige basis.

 

 

Een gezamenlijke oplossing

Voor veel conflicten is er een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Door verstoorde verhoudingen zien partijen dat echter zelf vaak niet.

De mediator is er om partijen te begeleiden bij het boven tafel krijgen van de eigen en de wederzijdse belangen die aan het conflict ten grondslag liggen ofwel “welke behoeften heeft u?”. Regelmatig blijkt dan dat partijen het snel eens kunnen worden.

Onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Justitie is verricht toont aan dat ruim meer dan de helft van het aantal zaken dat met behulp van mediation is afgedaan, is geslaagd. En net zo belangrijk: dat de partijen tevreden zijn.

Voor welke zaken?

In principe kan mediation voor elk type conflict worden ingezet, maar sommige terreinen lenen zich meer voor mediation dan andere. Met name geschillen waarbij partijen nog langer met elkaar zullen moeten samenwerken of een zekere binding met elkaar blijven houden, zijn bij uitstek geschikt voor mediation.

U kunt bijvoorbeeld denken aan conflicten op het gebied van:

 • arbeid, verstoorde arbeidsrelatie, ziekte, verzuim, arbeidsrecht, tussen werknemers onderling, zakelijk contracten (tussen opdrachtgever, (onder)aannemer of afnemer en leverancier)
 • bouw, geschil over oplevering, kwaliteit
 • overheid, klachten over ruimtelijke ordening, milieu, klachtenprocedures
 • land- en tuinbouw en agrarische sector,
 • sociale domein, sociale zekerheid,
 • burenruzie, hinder van uw buren
 • huur en huurrecht
 • uw relatie met partner, kinderen of familie.

Mocht u een conflict hebben op een ander terrein, neemt u dan gerust contact met mij op om te vragen naar de mogelijkheden.

Voor wie?

Mediation is alleen zinvol als de bij een conflict betrokken partijen de wil hebben om gezamenlijk het probleem op te lossen. Daar is onderhandelingsruimte voor nodig. De deelnemers aan de gesprekken moeten, indien het hun privé-zaak betreft, zelf besluiten kunnen nemen of, bij bedrijfsmatige zaken, bevoegd zijn om bindende afspraken met elkaar te maken.
In het geval dat er een bezwaarschrift-procedure of een beroeps-rocedure loopt, kan verzocht worden deze op te schorten. Mocht de mediation niet slagen, dan worden deze procedures weer voortgezet. Onze mediator staat borg voor zijn onafhankelijkheid en zijn geheimhoudingsplicht.

De kosten

Over de verdeling van de kosten tussen de partijen wordt vooraf een afspraak gemaakt. De kosten betreffen het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen, de door hen gemaakte directe en indirecte kosten (zoals reiskosten, porti) en de eventuele huur van een gespreksruimte.

Het honorarium van de mediator is onafhankelijk van het met de mediation te bereiken resultaat en wordt berekend volgens een uurtarief. Zo is de neutraliteit van de mediator veiliggesteld.
De eigen kosten van de partijen komen voor hun eigen rekening. Desgewenst kunnen partijen daar ook een andere verdeling over afspreken.

Is het bemiddeling of mediation?

Bemiddeling is het Nederlandse woord dat min of meer dezelfde betekenis heeft als het Engelse woord mediation. In officiële documenten wordt vaak gesproken van mediation.

BBC past bemiddeling toe bij conflicten waarbij tussen de betrokkenen de onderlinge communicatie nog vrij goed verloopt. Bemiddeling lijkt op een onderhandeling waarbij de bemiddelaar het gesprek aanstuurt en daarbij mediation-gesprekstechnieken gebruikt. De inhoud van het gesprek wordt sterk bepaald door de wensen van de betrokkenen.

Mediation past BBC toe als een conflict verder geëscaleerd is en als er behoefte is om een meer formele oplossing te vinden.
Mediation kan gezien worden als een zwaardere en meer officiële vorm van bemiddeling. Bij de start wordt gewerkt met een mediation-overeenkomst en aan het eind met een vaststellings-overeenkomst.

Bemiddeling en mediation lijken in hun toepassing op elkaar; de belangrijkste verschillen betreffen de mate van heftigheid van het conflict (hoe geëscaleerd is het conflict), de noodzaak of behoefte om de resultaten vast te leggen en hoe formeel wordt het proces ingericht.
Voor de ‘kleinere’ conflicten kunt u daar waar ‘mediation’ staat desgewenst ‘bemiddeling’ invullen.

Meer Mediation

Samen is de oplossing